REGULAMIN KAMPANII SPOŁECZNEJ

Sygnaliści. Chroń tych, którzy chronią Ciebie!


 1. Organizatorem kampanii społecznej o nazwie Sygnaliści. Chroń tych, którzy chronią Ciebie (dalej: Kampania) jest E-nform Sp. z o.o. z siedzibą w Kiersitach 46, (14–411) Kiersity, gm. Rychliki (dalej: Organizator).
 2. Kampania prowadzona będzie do odwołania.
 3. Kampania ma wymiar edukacyjny, informacyjny i adresowana jest do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do przedsiębiorców.
 4. Celem kampanii jest rozpowszechnianie wiedzy na temat:
  1. problematyki whistleblowigu, w tym skuteczności tego narzędzia w wykrywaniu nieprawidłowości w organizacjach;
  2. potrzeby skutecznej ochrony (w tym prawnej) sygnalistów.
 5. Kampania prowadzona jest w szczególności za pośrednictwem strony internetowej www.bezpiecznysygnalista.pl.
 6. Udział w Kampanii jest bezpłatny i dobrowolny.
 7. W Kampanii - w charakterze Uczestnika – może wziąć udział każdy, kto chce się w nią włączyć i wspierać ideę whistleblowingu m.in. poprzez propagowanie wiedzy o tym zagadnieniu znajdującej się na stronie www.bezpiecznysygnalista.pl.
 8. W Kampanii - w charakterze Partnera - może wziąć udział jedynie osoba prawna, inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (dalej: Partner):
  1. która zgłosi chęć udziału w Kampanii za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@bezpiecznysygnalista.pl, lub w inny sposób skontaktuje się w tym celu z Organizatorem;
  2. która zaakceptuje niniejszy Regulamin Kampanii i zobowiąże się do bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim zasad
  3. której dotychczasowa działalność i sposób funkcjonowania nie stoi w sprzeczności z ideami propagowanymi w ramach Kampanii.
 9. Administratorem dobrowolnie przekazanych - w związku z udziałem w Kampanii - danych osobowych jest E-nform Sp. z o. o., z siedzibą w miejscowości Kiersity 46, (14–411) Kiersity, gm. Rychliki. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z udziałem w Kampanii, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. E-nform Sp. z o. o. nie będzie udostępniać przekazanych danych osobowych, chyba że będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Wszystkim przekazującym w ramach Kampanii dane osobowe przysługuje prawo dostępu do nich oraz do ich poprawienia.
 10. Logo Partnera Kampanii zamieszczane jest na stronie www.bezpiecznysygnalista.pl. Organizator jest uprawniony do użytkowania logo Partnera Kampanii wyłącznie w celu zamieszczenia go na stronie www.bezpiecznysygnalista.pl lub w inny uzgodniony uprzednio z Partnerem sposób, z zastrzeżeniem, że Organizator nie posiada żadnych dalszych praw do logo Partnera. W związku z powyższym, po zakończeniu Kampanii Organizator nie jest uprawniony do użytkowania logo Partnera pod żadnym tytułem prawnym. Na każde żądanie Partnera Organizator jest zobowiązany usunąć logo Partnera i zaprzestać jego użytkowania.
 11. Partner Kampanii zobowiązany jest do aktywnego propagowania idei whistleblowingu m.in. poprzez:
  1. publikowanie informacji dotyczących zagadnienia whistleblowingu m.in. na stronie Kampanii lub na własnych stronach internetowych lub w czasopismach;
  2. organizowanie przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych (np. konferencje, spotkania) zawierających zagadnienia związane z whistleblowingiem;
 12. W przypadku stwierdzenia że Partner narusza zasady Regulaminu, a zwłaszcza zasady określone w ww. punkcie 8 lub 11 niniejszego Regulaminu, Organizator ma prawo do wykluczenia Partnera z Kampanii i usunięcia jego logo ze strony internetowej Kampanii.